Địa chỉ: Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh